Z jakich ubezpieczeń korzystają rolnicy?

Obowiązkowe ubezpieczenia – zdrowotne – dla rolników uregulowane zostały w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z nią:

  • rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek, oraz ci, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, a prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równiej 1 lub niższej niż 1 hektar przeliczeniowy użytków rolnych,
  • domownicy rolnika, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,
  • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
  • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów,
  • oraz pomocnicy rolnika

obowiązkowo podlegają zdrowotnemu ubezpieczeniu KRUS, czyli Kasy Rolnej Ubezpieczenia Społecznego.

Jakie ubezpieczenia rolne są jeszcze dostępne i konieczne?

W praktyce rolnicy korzystają z wielu innych ubezpieczeń, ponieważ prowadzenie gospodarstwa rolnego nie byłoby bez tego możliwe. Ubezpieczenie rolne występuje w różnych wariantach:

  • ubezpieczenie upraw i zbiorów – wypłacane, jeżeli uprawy zostaną uszkodzone w wyniku działań sił przyrody, obowiązkowe dla podmiotów otrzymujących dotacje bezpośrednie (należy zabezpieczyć przynajmniej połowę upraw od przynajmniej jednego czynnika);
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla rolników – obowiązkowe dla części rolników.

Warto rozważyć także ubezpieczenia dobrowolne, ponieważ za stosunkowo niewielką opłatą można nabyć pewność co do losów gospodarstwa.